Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ 9η)1. Να σχηματίσετε τους τύπους του παρακειμένου και του υπερσυντέλικου των παρακάτω ρημάτων στο πρόσωπο και στον αριθμό που σας ζητείται.

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ                            ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

παιδεύω β΄ ενικό:                 ……………………..                              ………………………

κωλύω β΄ πληθυντικό:           …………………….                              ………………………

ἁλιεύω α΄ πληθυντικό:           …………………….                              ………………………

στρατεύω γ΄ πληθυντικό:       …………………….                              ………………………

σκευάζω α΄ ενικό:                 ……………………..                             ………………………

θαυμάζω β΄ ενικό:                 ……………………..                             ………………………

τρίβω γ΄ πληθυντικό:             ……………………..                             ………………………

διώκω γ΄ ενικό:                     ……………………..                             ………………………

ῥίπτω α΄ πληθυντικό:             …………………….                              ………………………

 
2. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας τα ρήματα των παρενθέσεων στο κατάλληλο πρόσωπο και αριθμό του παρακειμένου ή του υπερσυντέλικου.


α. Ἐγὼ ………………………………. (συμβουλεύω, παρακείμενος) ὑμῖν τὰ καλὰ πράττειν, ὑμεῖς δέ μοι (=σε μενα) οὐ …………………………….. (πιστεύω, παρακείμενος).

β. Ἡ πίστις σου ………………………. σε (σῴζω, παρακείμενος).

γ. Δαρεῖος ……………………………… (βασιλεύω, υπερσυντέλικος) τῶν Περσῶν κατὰ τούτους τοὺς χρόνους.

δ. Οἱ ἱππεῖς τῶν Βοιωτῶν ……….......................... (διώκω, υπερσυντέλικος) τὸ πεζικὸν τῶν Ἀθηναίων πόρρω (=μακριά) τῆς πόλεως.

ε. Εἰ μὴ ἡμεῖς …………………………………… (κωλύω, υπερσυντέλικος) τοὺς πολεμίους, οὐκ ἂν ὑμεῖς ἦτε ἔτι (=ακόμα) σώοι.


3. Να μεταφέρετε το ζητούμενο πρόσωπο στον παρακείμενο και στον υπερσυντέλικο.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

σύ
τάττω


γράφω


φυλάττω


κρύπτωοὗτοι
ῥίπτω


θύω


ὁρίζω


ὑμεῖς
ἁλιεύω


διανύω
4. Να αναγνωρίσετε τον χρόνο, τον αριθμό και το πρόσωπο των παρακάτω ρημάτων και να αναφέρετε τη μορφή τους στο α΄ πρόσωπο του ενεστώτα.


Α΄ ΟΜΑΔΑ                           Β΄ ΟΜΑΔΑ                                        Γ΄ ΟΜΑΔΑ


γέγραφας                              ἐστρατεύκασι                                   ἠθροίκαμεν

ἐτεθεραπεύκετε                     ἐσκευάκετε                                      ἠγγέλκει

συμβεβουλεύκαμεν                ρῥίφει                                            ὡρίκεσαν5. Να αναγνωρίσετε στις προτάσεις που ακολουθούν τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο ενεργητικής φωνής και να βρεις το ρήμα από το οποίο προέρχονται:


α. Πάντας πεπαίδευκεν Ὅμηρος, ὁ τοῦ Τρῳικοῦ ἔργου ὑμνητής.

β. Ἀθηναῖοι τὰς σπονδὰς λελύκασι καὶ τοὺς συμμάχους βλάπτουσι.

γ. Ἱππεῖς τῶν Βοιωτῶν τὰ ἱερὰ διερῥίφεσαν καὶ τοὺς στρατιώτας ἐδεδιώχεσαν.

δ. Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἐβεβασιλεύκει τῶν Περσῶν χρόνους πολλούς.

ε. Ἐπεὶ ταῦτα πεπράχατε, τοὺς θεοὺς πολεμίους ἕξετε.

στ. Οἱ τριακόσιοι πεφυλάχασι τὴν εἰσβολήν.

ζ. Δαρεῖος, ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς, τοῖς Ἕλλησιν ἐπεβεβουλεύκει.


6. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας τα ρήματα των παρενθέσεων στους κατάλληλους τύπους του παρακειμένου της ενεργητικής φωνής.


α) Οἱ Θηβαῖοι καὶ δένδρα ………………(κόπτω) και οἰκίας ……………… (κατακαίω).

β) Λέγουσιν ὅτι ταῦτα Δέξιππος ……………….. (πράττω).

γ) Τοῖς μὲν Ἀθηναίοις Σόλων τοὺς νόμους ……………….. (γράφω), τοῖς δὲ Σπαρτιάταις Λυκοῦργος.

δ) Οἱ νέοι ………………………. (θαυμάζω) τοὺς γονέας αὑτῶν.

ε) Λέγουσιν ὅτι οἱ πολέμιοι χρήματα καὶ πρόβατα ……………….. (διαρπάζω).

στ) Οἱ Ἀθηναῖοι ………………….. (τειχίζω) τὰς πόλεις λίθοις καὶ ξύλοις.

ζ) Πάντες οἱ ἄνθρωποι ………………….. (θύω) τοῖς θεοῖς.

η) Πάντες ἡμεῖς …………………. (χορεύω) ἐν τοῖς Διονυσίοις.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...