Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

"Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ ΔΕΣΜΟΥ"- ΕΝΟΤΗΤΑ 7η - ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓ.  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ1. Στις προτάσεις που ακολουθούν να βάλετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του παρατατικού:


α. Οἱ Ἀθηναῖοι ἀεὶ …………… (θύω) τοῖς θεοῖς.

β. Οὗτος τοῖς ἄρχουσιν ……………….(ὑπακούω).

γ. Ἀμφότεροι, ὦ Φαλῖνε, Ἕλληνες ………….. (εἰμί).

δ. Ὁρῶντες τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρὸς ………………..(θαυμάζω) οὗτοι.

ε. Ἀλέξανδρος ……………….(λύω) τὸν δεσμὸν τοῦ ζυγοῦ τῆς ἀμάξης.

στ. Περικλῆς …………………(ἀγορεύω) ἐν τῇ ἀγορᾷ.2. Να μετατρέψετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του αορίστου με βάση τις αντωνυμίες:


ἐκπέμπω                                           ἐκφράζω

σύ      ἀναρπάζω                 οὗτοι                κελεύω

διακινδυνεύω                                    ὀνομάζω

ὁρίζω                                               οἰκτίρω3. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με ρηματικούς τύπους παρατατικού και αορίστου σύμφωνα με το παράδειγμα:


α. Οἱ ἄνδρες οὗτοι ἐφύλαττον / ἐφύλαξαν τὸν ἐν Δελφοῖς θησαυρόν (φυλάττω).

β. Ἀθηναῖοι πρέσβεις τοῖς Λακεδαιμονίοις……………/………….. (πέμπω).

γ. Τῶν Σειρήνων προσδεδεμένος Ὀδυσσεὺς τῷ στύλῳ (= στο κατάρτι)……..…/…………(ἀκούω).

δ. Θουκυδίδης Ἀθηναῖος…………./………….τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων (συγγράφω).

ε. Καὶ τοὺς μὲν νεκροὺς τοὺς πλείστους ἔνθαπερ (= εκεί όπου) ἔπεσον ἑκάστους……..……. /………………(θάπτω).

στ. ………..… / ……………… ποτε λέων σὺν ἀνθρώπῳ (ὁδεύω).

4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τους κατάλληλους τύπους του εἰμὶ στον παρατατικό.


α. Ὑμεῖς φίλοι καὶ σύμμαχοι τῶν Ἀθηναίων ………………

β. Ὁ Δημοσθένης μέγας ρήτωρ καὶ σοφιστής ………………….

γ. Ἅπαντες γιγνώσκουσιν ὅτι ἡμεῖς οὐκ ………………….. πολέμιοι ὑμῶν.

δ. Σωκράτης λέγει ὅτι σὺ ……...... εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

ε. Αἱ ἐλπίδαι τῆς σῳτηρίας ………………. καὶ πολλαὶ καὶ μεγάλαι.5. Να αλλάξετε τους τύπους των ονομάτων και των ρημάτων από τον ενικό στον

πληθυντικό και αντίστροφα, διαμορφώνοντας κατάλληλα τις προτάσεις.


Ἡμεῖς καλοὶ διδάσκαλοι ἦμεν.

Ὑμεῖς καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ φίλοι ἦτε.

Οἱ καιροὶ σήμερον θερμοὶ ἦσαν.

Ἐγὼ βοηθὸς τοῦ συμμάχου ἦν.

Σὺ ἀρχηγὸς τοῦ λαοῦ ἦσθα.

Ἐν ταῖς θαλάσσαις ὁ ἄνεμος ἄγριος ἦν.6. Να σχηματίσετε τους τύπους του παρατατικού και αορίστου των πιο κάτω ρημάτων (στο πρόσωπο και αριθμό που σας δίνεται ).Ενεστώτας                                       Παρατατικός                                              Αόριστος


κελεύω

ἀγείρεις

(συγκεντρώνεις)

βλάπτομεν

ὀρύττεις(σκάβεις)

ἱκετεύουσι

ἐμμένετε(ἐν+μένω)

συλλέγει(συν+λέγω)

αἰχμαλωτίζομεν7. Να γράψετε τον παρατατικό των παρακάτω ρημάτων :

φυλάττω : …………………………………………


διώκω : ……………………………………………

ἀλλάττω : …………………………………………

ἐλέγχω : …………………………………………..

ὀρύττω : …………………………………………..

λέγω : ……………………………………………..

κηρύττω : …………………………………………

οἰκίζω : ……………………………………………

αὐξάνω : ………………………………………….

εἰμί : ………………………………………………

ἁμαρτάνω : ……………………………………….

ἐθέλω : ……………………………………………

ῥίπτω : ……………………………………………8. Να σχηματίσετε τον αόριστο των παρακάτω ρημάτων :


ἰσχύω : …………………………………………………….

φυλάττω : ……………………………………………………

κηρύττω : ……………………………………………………

βλάπτω : …………………………………………………….

ὀρύττω : ……………………………………………………

οἰκίζω : ………………………………………………………

ἀλλάττω : …………………………………………………..

ῥίπτω : ……………………………………………………….

θύω : …………………………………………………………

ταράττω : ……………………………………………………

ὑβρίζω : ……………………………………………………..

ἱδρύω : ……………………………………………………..

ὀνομάζω : …………………………………………………

ἀκούω : …………………………………………………….9. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με ρηματικούς τύπους παρατατικού, μέλλοντος ή αορίστου σύμφωνα με το παράδειγμα :Οἱ ἄνδρες οὗτοι ἐφύλαττον/ φυλάξουσι/ ἐφύλαξαν τόν ἐν Δελφοῖς θησαυρόν.∙ Τῶν Σειρήνων προσδεδεμένος Ὀδυσσεύς τῷ στύλῳ (= στο κατάρτι) …………............................................…………………………… (ἀκούω , πρτ., αορ.).

∙ Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ……………...………………………(συγγράφω, αορ) ) τόν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καί Ἀθηναίων.

∙ Οἱ διδάσκαλοι τῶν Περσῶν πολῖται σοφοί καί χρηστοί ………………………… (εἰμί, πρτ).

∙ Ἀθηναῖοι πρέσβεις τοῖς Λακεδαιμονίοις …………………………………………… (πέμπω,παρατ. μελλ.αορ.).

∙ Καί τούς μέν νεκρούς τούς πλείστους ἔνθαπερ (= εκεί όπου) οὗτοι ἔπεσον ἑκάστους ……………………………………….(θάπτω, γ΄πληθ.αορ.).

∙ …………………………..ποτε λέων σύν ἀνθρώπῳ (ὁδεύω = περπατώ, γ΄ενικ.πρτ).

∙ Ἐν ὁδῷ ………………………..….. στήλη πετρίνη ἀνδρός λέοντα πνίγοντος (εἰμί, γ΄εν. πρτ).

∙ Τό Ἀχαιῶν στράτευμα ἐν Αὐλίδι …………………………………….(εἰμί, πρτ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...