Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

ΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ :ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄                                               

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Β΄ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ from Alexadro Del Mel


                  Β΄ ΑΟΡΙΣΤΟΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

                         
 A. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο αορίστου β΄ του ρήματος που δίνεται σε παρένθεση:
1.                  Ὀκνῶ μή μάταιος ἡμῖν ἡ στρατεία……………….(γίγνομαι, υποτ.).
2.                  Οἱ Ἕλληνες……………………(αἰσθάνομαι, ορ.) ὅτι βασιλεύς ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη.
3.                  Ὁ βάρβαρος ἐπί τήν Ἑλλάδα δουλωσάμενος……………….(ἔρχομαι, ορ.).
4.                  Δεῖ γράμματα………………(μανθάνω, απαρ.) καί …………….(μανθάνω, μτχ.) νοῦν ἔχειν.
5.                  Ὅτε αὕτη ἡ μάχη………………….(γίγνομαι, ορ.), Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν …………………….(τυγχάνω, ορ.) ὤν.
6.                  Αναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος……………….(λαμβάνω, μτχ.) Τισσαφέρνην ὡς φίλον ὄντα.
7.                  Ἀρταξέρξης ………………………. (συλλαμβάνω, ορ.) Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν.
8.                  Διδάσκουσι αὐτούς ……………………. (πείθομαι, απρ) τοῖς νόμοις.
9.                  ………………….. (εὑρίσκω, προσ. β΄ενικό) τούς παῖδας, εἶπεν.
10.              Οὐδείς τῶν βροτῶν ἄν……………………..(ἀπέρχομαι, ευκ.) πλοῦτον φέρων.
11.              Ταῦτα μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι…………….(παρεισάγω, απαρ.).
12.              ……………..(παραλαμβάνω, προσ., β΄ενικό) τά δῶρα τοῦ βασιλέως.
13.               ............................ (ἀντιλαμβάνομαι, προστ. αορ.), σῶσον, ἐλέησον καί διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῆ σῆ χάριτι.
14.               ............................ (παρέχομαι, προστ. αορ. ) Κύριε.
15.               Μή .................. (τρέπομαι, προστ. αορ.) ἐπί ῥαθυμίαν, ἀλλά σπεῦδε.
16.               Ὁρῶ σε αποροῦντα, ποίαν ὁδόν ........................ (τρέπομαι, προστ. αορ.).
17.               Φοβούμεθα μή οἱ πολέμιοι ....................... (αἱρῶ, υποτ. αορ.) τάς ναῦς .
18.              Πολλοί εἰς τήν άρχήν άνελθόντες, υβρισταί καί άσεβεῖς ............................. (γίγνομαι, οριστ. αορ.)

B.  Να γράψετε το β΄  ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του αορίστου β΄ των ρημάτων: γίγνομαι, λανθάνω, πίπτω, ἔρχομαι


Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
γίγνομαι
λανθάνω
πίπτω
ἔρχομαι

Γ.Να γράψετε το β΄  πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του αορίστου β΄ των ρημάτων: λέγω, ὁρῶ , πάσχω, ἁμαρτάνω

  
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
λέγω
ὁρῶ
πάσχω
ἁμαρτάνω

 Δ. Να γράψετε  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του Αορίστου β΄ των ρημάτων λαμβάνω, εὑρίσκω, τρέχω, 

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
λαμβάνω
εὑρίσκω
τρέχω

http://arxaia3gym.blogspot.gr/2012/11/blog-post_21.html

                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...